J K L
Kaman H-2 Seasprite
US Navy (25)
K Kawasaki KH-4
Royal Thai Army

Royal Thai Police
Royal Thai Air Force